Kategorie
• P W C Informacje podstawowe Rekrutacja do projektu Inne informacje
• Gospodarka Niskoemisyjna
• Aktualności Wydarzenia Ogłoszenia, Komunikaty Przetargi Informacje Rady Gminy Inwestycje gminne Dotacje, Konkursy, Szkolenia Praca Inni o nas Informacje IMGW
• Wiadomości Sportowe
• Poznaj Gminę Struktura Urzędu Radni Gminy Sołectwa i miejscowości Rys historyczny Mapa Gazeta Lokalna Białowieskie Foldery Najpiękniejsze Ogrody
• Polityka jakości
• Białowieskie Legendy Legenda o Królowej Drzew Legenda Białowieska - Opowiadanie Białowieskie miejca mocy Naznaczony Dzik
• Jednostki Podległe Gminy
• Przystań Kajakowa Białowieska Przystań Kajakowa - Aktualności Białowieska Przystań Kajakowa - Fotogaleria Inne
• Atrakcje turystyczne Rezerwat Pokazowy Żubrów Muzeum Przyrodniczo- Leśne Białowieskie Centrum Sportu Gminna wypożyczalnia nart Białowieski fitness Korty tenisowe; Mini golf Białowieskie Drezyny Białowieski Express Białowieski Questing
• Turystyka Mapy Białowieży i Okolic Jak do nas dojechać Przejście graniczne Szlaki
• Baza turystyczna Hotele Pensjonaty, Zajazdy Gastronomia Pola namiotowe Agroturystyka
• Walory przyrodnicze Puszcza Białowieska Żubr w Puszczy Białowieskiej Miejsce Mocy Ścieżka Żebra Żubra Szlak Dębów Królewskich Obręb Ochronny Rezerwat
• Fotogalerie Przyroda Foto Archiwum z Foto Archiwum 2008 Foto Archiwum 2009 Foto Archiwum 2010 Foto Archiwum 2011 Foto Archiwum 2012 Foto Archiwum 2013 Foto Archiwum 2014 Foto Archiwum 2015
• Oświata, Kultura Oświata Galeria & Cafe SARENKA Galeria Sztuki KRESY Białowieski Ośrodek Kultury Zespół RUCZAJOK
• Niezbędnik Kościoły i parafie Zdrowie Apteki Rozkład jazdy Ważne telefony Usługi dla ludności
• Ciekawe witryny • Film promocyjny • Reklama na stronach • Ogłoszenia lokalne

Oświata
Zarządzenie nr 81.2016 Wójta Gminy Białowieża z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznego przedszkola oraz do publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina .

Czytaj całość >>>>>


„WYPRAWKA SZKOLNA” 2015

Zgodnie z Rządowym programem pomocy „Wyprawka szkolna” w 2015 r., pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się:

1.uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum;
2. uczniów:
a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) słabosłyszących,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły
w terminie do dnia 4 września 2015 r.

Czytaj więcej >>>>>

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników na rok szk. 2015/2016 (dotyczy uczniów klasy III szkoły podstawowej, kl. IV szkoły ponadgimnazjalnej) - ze względu na kryterium dochodowe >>>>>

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych na rok szk. 2015/2016, zgodnie z programem >>>>>


Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników na rok szk. 2015/2016 (dotyczy uczniów klasy III szkoły podstawowej oraz kl. IV szkoły ponadgimnazjalnej) - ze względu na art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) poza kryterium dochodowym >>>>>KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 >>>>    
INFORMACJA DLA RODZICÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT KOSZTÓW DOWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wnioski o dofinansowanie dowozu dzieci i  młodzieży niepełnosprawnej uczęszczającej do specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego w Hajnówce należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Białowieża ul. Sportowa 1.

UWAGA!
Do wniosku o dofinansowanie dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczęszczającej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce, należy dołączyć:

1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (opcjonalnie).
2. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.
3. Zaświadczenie szkoły potwierdzające realizację obowiązku szkolnego ze wskazaniem, do której klasy uczęszcza.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Dokumenty do pobrania:
• Wniosek o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego >>>>>

• Umowa określająca zasady zwrotu kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna do szkoły lub ośrodka środkami komunikacji publicznej lub prywatnej >>>>>

• Umowa określająca zasady zwrotu kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna do szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym >>>>>

• Rachunek o zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna do szkoły środkami komunikacji publicznej/prywatnej >>>>>

• Rachunek o zwrot kosztów przejazdu prywatnym samochodem osobowym dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna >>>>>


Stypendia i zasiłki szkolne.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października danego roku szkolnego.
Więcej w uchwale Nr XXVII/143/09 Rady Gminy Białowieża z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białowieża.

Pliki do pobrania:
Uchwała: >>>>>
Regulamin: >>>>>
Wniosek, stypendium: >>>>>
Wniosek, zasiłek: >>>>>

Opłaty za przedszkole

UCHWAŁA NR XXV/142/13 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Białowieża.
Czytaj w BIP >>>>>

Umowa do pobrania DOC >>>>>
Wyszukaj


Pogoda

Mapa Gminy


Gmina Bialowieza - informacje


Ogloszenia lokalne - kupie-sprzedam
Agroturystyka w Gminie


Rodzina 500+
Wynajmij wiate na ognisko
Centrun Integracyjno - Wypoczynkowe Ostoja Pasibrzuch
Bialowieskie Centrum sportu
Puszczanska Kolej Drezynowa
PTTK  Bialowieza

Dom Dziecka w Balowiezy
Wirtualna wycieczka po regionie
Serwis turystyczny na Wrotach Podlasia

Teatr w Teremiskach
www.zlobki.mpips.gov.pl
Karta Duzej Rodziny